پیدا کردن آخرین رقم غیرصفر - هوش تجاری (Business Intelligence)