الگوی طراحی جداول ابعاد- slowly changing dimension - هوش تجاری (Business Intelligence)