استفاده از فرمت ساعت به عنوان Measure در Cube - هوش تجاری (Business Intelligence)