بدست آوردن تعداد سطر‌های جدول - هوش تجاری (Business Intelligence)